ยินดีต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และคณะ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ยินดีต้อนรับ นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และคณะ เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหัวข้อ ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิภาพและการคุ้มครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน