ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม จาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหัวข้อ ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิภาพและการคุ้มครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดงานประกันคุณภาพและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา