ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ ON SITE เป็นการเรียนการสอนแบบ ON LINE / ON HAND และ ON DEMAND

เนื่องจาก โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์จึงขอประกาศ เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ ON SITE เป็นการเรียนการสอนแบบ
ON LINE /ON HAND และ ON DEMAND ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตามประกาศที่แนบ