ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมลผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวอมรา อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมและศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เพื่อทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครู รวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้มาตรการความปลอดภัย