การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีนายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรสร้างความรู้และความเข้าใจการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) เพื่อช่วยลดปัญหาในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)