อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google classroom

นายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google classroom เป็นการอบรมทบทวนเพื่อให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้นสำหรับการเตรียมพร้อมการสอนออนไลน์ในช่วงเฝ้าระวังโควิด-๑๙ โดยนายโกสินทร์ พุกกะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ อาคารสีดา โรงเรียนสรรพยาวิทยา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSWS&set=a.4139924649456820
#๒๑มิถุนายน๒๕๖๔

#โรงเรียนสรรพยาวิทยา