นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับฟังการบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2564