โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนจำนวน คนละ 200 บาทเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเรียนออนไลน์ (On-line)ตามแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564