โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นางประภัสสร ตรีศิลา
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน และมีนายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ