การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมโรงเรียนหันคาพิทยาคม และโรงเรียนคุรุประชาสรรค์โดยมีคณะกรรมการประเมินคัดเลือก ดังนี้
1.นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
2.นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
3.นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4.นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
5.นายสายชล ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา