ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ HCEC ในการพัฒนาอบรมเตรียมความพร้อมในการวัดประเมินผลครูภาษาอังกฤษในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ HCEC ในการพัฒนาอบรมเตรียมความพร้อมในการวัดประเมินผลครูภาษาอังกฤษในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด