โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ และท่านเพ็ญจรัส  สิงห์ทอง  วิทยากรจากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนแกนนำ รวมทั้งสิ้น 45 คน เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Latest posts by nattanan (see all)