ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC ระดับจังหวัด ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศHCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC ระดับจังหวัด ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศHCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี