โรงเรียนสาครพิทยาคมรายงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอน Online และ On Hand ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2564