ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เยี่ยมบ้านและมอบทุนให้แก่นักเรียน ช่วงเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นำคณะครูเยี่ยมบ้านและสังเกตการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหา อุปสรรคในการเรียนแบบออนไลน์กับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขอย่างทันทวงที นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกล แต่มีความขยันตั้งใจเรียน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน