โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปรับเปลี่ยนตารางเรียนออนไลน์ “รูปแบบใหม่”

  • ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทางฝ่ายงานบริหารวิชาการ นำโดยครูผุสดาภรณ์ บัวย้อย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “รูปแบบใหม่” แก่คุณครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ทั้งได้ไลฟ์สดผ่านทาง Factbook live เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าเรียนในแต่ละชั่วโมงให้แก่นักเรียนทุกคนได้ทราบและปฏิบัติตาม โดยทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนเป็นคาบคู่ และคาบคี่ สลับกันไปในแต่ละสัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้ เกิดจากการที่ฝ่ายงานบริหารวิชาการได้สำรวจถึงอุปสรรคและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และได้นำมาหาแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นการลดภาระงานให้แก่นักเรียน ซึ่งบางส่วนจะต้องช่วยทำงาน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อลดภาวะความเครียดให้การเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความผ่อนคลายในการเรียนแก่นักเรียน จึงได้มีการจัดตารางเรียนออนไลน์ในรูปแบบดังกล่าว โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นวันแรก