รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด KOVID-19 โรงเรียนสาครพิทยาคม ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564