โรงเรียนสาครพิทยาคมดำเนินการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์

โรงเรียนสาครพิทยาคมมีการจัดประชุม ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยครูที่ปรึกษา เพื่อสอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะในการเรียน Online และ On hand ของนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

Latest posts by nattanan (see all)