รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด KOVID-19 โรงเรียนสาครพิทยาคม ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564