โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา