โรงเรียนสาครพิทยาคม งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564