โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดทำรายงานการจัดการเรียนการสอน Online และ On Hand ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564