รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นท่ี การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ลิงก์สมัครคัดเลือกออนไลน์

https://forms.gle/11N4HRL6fAaUxFUq9

สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกเอกสารแล้วแนบไปที่ลิงก์สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม