ประชุมชี้เเจงการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เเละกล่าวต้อนรับ รวมถึงให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท