ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายประเมินตามองค์ประกอบประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔