เข้าร่วมการประชุม การติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลกร สพม.อนชน เข้าร่วมการประชุม การติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และลดอัตราการแข่งขัน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพขับเคลื่อนดำเนินงานตามนฌยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ