ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๘

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๘ โดยผ่านระบบ Meet.google.com ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท