ประชุม การบริหารจัดดการเรียนการสอนที่ดีในสถานการณ์โควิด ๑๙ และกรอบการถอดบทเรียนการจัดการเรียนกการสอนทางไกล โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๓

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม DLICT และนางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ สพม.อนชน เข้าร่วมการประชุม การบริหารจัดดการเรียนการสอนที่ดีในสถานการณ์โควิด ๑๙ และกรอบการถอดบทเรียนการจัดการเรียนกการสอนทางไกล โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท