การอบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวิจัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกาธิการภาค ๑

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายเสวก พันธุ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวิจัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกาธิการภาค ๑ โดยอบรมโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท