โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดทำรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19