การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี มอบหมายให้ นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม DLICTเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th