โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดส่งใบงานให้นักเรียนทางไปรษณีย์ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน วันที่ 9 สิงหาคม 2564