โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 และผลการจัดกิจกรรม วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564