นางสาวเพ็ญนภา ศรีสุข เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมการประชุมนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 1 การฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564