โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับการนิเทศติดตามการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม โดยคณะนิเทศอาสาผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิยุวพัฒน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันที่ 30 สิงหาคม 2564