นางสุนันทา โลหะการก โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ภาคเหนือ วันที่ 25-30 สิงหาคม 2564