โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดทำรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19