โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 คณะครูโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวน 2000 บาท โดยได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และดำเนินภายในวันและ เวลา ตามที่ สพฐ. กำหนด ทั้งนี้การดำเนินงานทุกอย่างอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค