โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID – 19)

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ด้วยการจ่ายเป็นเงินสด จำนวน 2,000 บาทต่อคน และมอบชุดอุปกรณ์ด้วยความห่วงใยจาก
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด -19