โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดทำรายงานการสอนทางไกล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid – 19 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564