ภาพบรรยากาศการรับเงินโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพบรรยากาศการรับเงินโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของ นักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อ นักเรียน 1 คน ณ ห้องประชุมสักบริรักษ์ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา