โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดทำรายงานการสอนทางไกล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค Covid – 19 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564