ศน.วัชรพัฐ มะธิตะโน เข้าร่วมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

วันที่ 16 กันยายน 2564 ศน.วัชรพัฐ มะธิตะโน เข้าร่วมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิชานาฏศิลป์ สอนโดยคุณครูสินีนาถ โพธิ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการเรียนการสอนผ่าน Google Meet