วันที่ 17 กันยายน 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้ดำเนินการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21)โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความเรียบร้อย