โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายกาญจน์บดี ทองไทย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาครพิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563