โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและขอความยินยอมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี

วันที่ 20 – 22 กันยายน 2564