คณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

วันที่ 25 กันยายน 2564