โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดทำรายงานการสอนทางไกล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค Covid – 19 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564