ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564