โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จัดนิทรรศการจิตอาสาพระราชทาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท